Tổng Hợp Bài Tập Incoterms 2010 Và Incoterms 2020 Có Đáp Án

Incoterms được hiểu là bộ quy tắc thương mại quốc tế, điều kiện giao hàng, là kiến thức quan trọng, là kim chỉ nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu – logistics.

Để hiểu và vận dụng các điều kiện Incoterms 2010 hay Incoterms 2020 trong thực tế, bạn cần nhìn nhận rõ về từng điều khoản, và cách vận dụng trong các tình huống khác nhau.

Dưới đây, incoterms2020.vn sẽ giới thiệu đến bạn Tổng Hợp Bài Tập Incoterms 2010 Và Incoterms 2020 Có Đáp Án để bạn hiểu hơn về các tình huống thực tế này.

Tìm hiểu thêm: Nội dung chi tiết Incoterms 2020

1. Bài tập Incoterms 2010

Một số câu hỏi bài tập về Incoterms 2010:

Câu 1: Hãy lựa chọn điều kiện thương mại Incoterms 2010 thích hợp khi biết nhà xuất khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, người mua tại Đài Loan, nơi đưa hàng tới là cảng Busan, Korea. Hàng hóa là gạo 9000 MTS.

Người bán đề nghị sẽ đưa hàng an toàn tới cảng Busan, Korea, chịu chi phí đỡ hàng, nhưng thủ tục nhập khẩu do người mua thực hiện.

>>>>>> Bài viết xem nhiều: Khóa Học Xuất Nhập Khẩu TPHCM

Đáp án: Điều kiện DAT

Người bán đề nghị sau khi làm thủ tục xuất khẩu, giao hàng lên phương tiện vận tải ở cảng Sài Gòn là hết trách nhiệm.

Đáp án: Điều kiện FOB

Người mua chấp nhận hoàn toàn những đề nghị đã nêu ở (b) nhưng đề nghị người bán thực hiện thêm nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải và trả cước phí vận tải đề đặt hàng hóa đến cảng Busan, Korea.

Đáp án: Điều kiện CFR

Cuối cùng 2 bên mua bán gạo thỏa thuận chấp nhận hoàn toàn điều kiện đã nêu ở mục (c), nhưng nơi chuyển rủi ro khi giao hàng cho người vận tải tại cảng Sài Gòn.

Đáp án: Điều kiện CPT

Người mua sẽ chịu chi phí và rủi ro đề tổ chức xếp hàng trên tàu tại cảng Sài Gòn và các chi phí còn lại để đưa hàng hóa về kho.

Đáp án: Điều kiện FAS

Câu 2: Trong các điều kiện nào sau đây người bán phải làm thủ tục thông quan nhập khẩu:

a. DDP

b. EXW

c. DAT

d.FCA

Đáp án: A

Câu 3: Nhà xuất khẩu ở TP.HCM cảng xếp hàng: cảng Sài Gòn, người mua hàng ở Ấn Độ, nơi đưa hàng đến là cảng Osaka, Nhật Bản. Hãy lựa chọn điều kiện thương mại Incoterms 2010 thích hợp cho các trường hợp:

Hàng hóa là gạo 8000 tấn, người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải, mua bảo hiểm cho hàng hóa. Địa điểm chuyển rủi ro về hàng hóa được chuyển từ người bản sang người mua sau khi hàng giao lên phương tiện vận tải ở nước xuất khẩu.

Đáp án: Điều kiện CIF (cảng Osaka, Nhật Bán)

Hai bên mua bán hoàn toàn chấp thuận các điều kiện đã nêu ở mục (a), nhưng thay đổi địa điểm chuyển rủi ro: sau khi người bản giao hàng an toàn trên phương tiện vận tải ở địa điểm: abc, Nhật Bản.

Đáp án: Điều kiện DAP (abc, Nhật Bản)

Nếu người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu, sẽ giúp người mua thuê phương tiện vận tải đề chuyên chở gạo đến thành phố Osaka, Nhật Bản, Người bán giao hàng lên phương tiện vận tải nhưng cước phí vận tải người mua sẽ trả ở cảng tới. Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa người mua tự thực hiện.

Đáp án: Điều kiện FOB (cảng Sài Gòn, Việt Nam)

Hàng hóa là gồm sứ mỹ nghệ – 10 tấn. Người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu giao hàng cho người vận tải tại bãi abc, cảng Sài Gòn lá hết nghĩa vụ. Người mua thực hiện các công việc khác để đưa hàng đến nước nhập khẩu tại Osaka Nhật Bản.

Đáp án: Điều kiện FCA (bãi abc, cảng Sài Gòn, Việt Nam)

Hai bên mua bản chấp thuận hoàn toàn các điều kiện nêu ở mục (4) nhưng đề nghị người bán thực hiện các công việc có liên quan đến vận tải và mua bảo hiểm cho hàng hóa. Rủi ro về hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua sau khi người bản giao hàng cho người vận tải tại bãi abc, cảng Sài Gòn.

Đáp án: Điều kiện CIP (bãi abc, cảng Sài Gòn, Việt Nam)

Câu 4: Người bán thuê ptvt chính và trả chi phí, người bán thông quan xuất khẩu và phải bốc hàng hóa lên tàu đồng thời phải trả phí bảo hiểm. X là?

a.EXW

b. CPT

c.CFR

d. CIF

Đáp án: D

Câu 5: Cho biết:

+ Giá xuất xưởng (EXW): 200

+ Chi phí bốc hàng tại xương: 2

+ Chi phí vận chuyển trong nước XK: 8; NK: 10

+ Chi phí vận chuyển chặng chính (quốc tế): 30

+ Phí bốc hàng và dỡ hàng tại cảng bốc, cảng dỡ: 3 và 4

+ Lệ phí thông quan XK: 3; NK: 5

+ Thuế XK : 59% giá FOB ; Thuế NK : 109% giá CIF

+ Tỷ suất phí bảo hiểm: R= 0,5%

Tính giá FOB, CER, CIF, DDP?

Đáp án:

FOB = EXW + cp bốc hàng tại xưởng + cp vận chuyển nội địa XK + lệ phí thông quan + thuế XK + cp bốc hàng

=200 + 2 + 8 + 3 + 5%FOB +3 = 216 + 1.05FOB

FOB = 216/(1-0.05) = 227,36

CFR = FOB + F =227, 36 + 30 = 257, 36

CIF = 258,/7

DPP = CIF + cp dỡ hàng tại cảng dỡ + cp thông quan NK + thuế NK + cp vận chuyển nội
địa nước NK

= 238,77 + 4+5 +10%o * 258,77 +10 = 303.647

Câu 6. Hãy lựa chọn điều kiện thương mại Incoterms 2010 thích hợp khi biết nhà nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, người bán ở thành phố Kobe, Nhật Bán. Nơi xuất hàng đi thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Hàng hóa là sợi Polyester 15MTS, Hàng hóa được làm thủ tục thông quan xuất khẩu và được giao cho người vận tải tại cảng Kobe, Nhật Bản là hết nghĩa vụ.

Đáp án: Điều kiện FCA

Người mua hoàn toàn thống nhất điều kiện ở (a) nhưng đề nghị người bán thuê phương tiện vận tải và trả cước phí vận tải đến cảng Sài Gòn, mua bảo hiểm cho hàng hóa.

Đáp án: Điều kiện CIP

Người bán đưa hàng an toàn đến kho tại TP.Hồ Chí Minh, nhưng người mua làm thủ tục nhập khẩu.

Đáp án: Điều kiện DAP

Hàng hóa là phân bón, Người mua thuê phương tiện vận tải và trả cước phí, nhận hàng tại kho người bản ở Nhật Bản, làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Đáp án: Điều kiện EXW

Câu 7: Người bán thông quan xuất khẩu, mua bảo hiểm cho người mua, thuê ptvt chính và trả chi phi. Người mua chịu rủi ro ngay sau khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở đầu tiên.

a.FCA

b.CPT

c.DDP

d. CIP

Đáp án: D

Câu 8: Hãy tựa chọn những tập quán thương mại quốc tế Incoterms 2010 thích hợp:

Người bán đề nghị tự thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải đề đưa hàng hóa đến biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Người bán giao hàng lên phương tiện vận tải tại kho người bản.

Đáp án: Điều kiện CPT

Người mua không thống nhất điều kiện ở (a) mà đề nghị người bản giao hàng ở biên giới Việt Nam – Trung Quốc, và hãng đã được gỡ xuống khỏi ô tô.

Đáp án: Điều kiện DAT

Người bán đẳng ý với điều kiện (b) nhưng không đỡ hàng xuống phương tiện vận tải do không có điều kiện.

Đáp án: Điều kiện DAP

Để tiện cho việc đỡ hàng, người mua thông nhất với người bán tự thuê xe chờ hàng từ kho của người bán về đến kho của người mua, tuy nhiên người bán phải làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Đáp án: Điều kiện FCA

Tổng Hợp Bài Tập Incoterms 2010 Và Incoterms 2020 Có Đáp Án

»»» Lộ Trình Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu

2. Bài tập Incoterms 2020

Một số câu hỏi bài tập liên quan đến Incoterms và Incoterms 2020:

Câu 1: Từ khi ra đời đến nay, Incoterms đã qua bao nhiêu lần sửa đổi:

a. 5 lần

b. 9 lần

c. 7 lần

Đáp án: C

Câu 2: Với điều kiện FCA – Giao hàng cho người vận tải:

a. Người bán hết trách nhiệm khi giao hàng lên tàu

b. Người bán hết trách nhiệm khi giao hàng cho người vận tải

c. Người bán hết trách nhiệm khi giao hàng cho người mua

Đáp án: B

Câu 3: Phòng Thương mại quốc tế (ICC) đã xây dựng các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms lần đầu tiên vào năm:

a. 1930

b. 1936

c. 1940

Đáp án: B

Câu 4: Incoterms được thương nhân của nhiều nước thừa nhận và áp dụng vì:

a. Incoterms mang tính ràng buộc pháp lý

b. Incoterms phản ánh các tập quán thương mại phổ biến trong buôn bán quốc tế

c. Incoterms mang tính đặc thù của thương mại

Đáp án: B

Câu 5: Hãy lựa chọn tập quán thương mại thích hợp khi biết nhà nhập khẩu ở TP.Hồ Chí Minh, người bán ở thành phố Tokyo, Nhật Bản, nơi xuất hàng đi là cảng Osaka, Nhật Bản.

1. Hàng hóa là 20 xe hơi Toyota 4 chỗ ngồi. Người bán đề nghị sau khi làm thủ tục xuất khẩu, sẽ thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải tới Việt Nam. Nhưng rủi ro được chuyển sang cho người mua sau khi hàng giao cho người vận tải.

Đáp án: Điều kiện CPT

2. Người mua không thống nhất mà đề nghị người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu, giao hàng cho người vận tải là hết nghĩa vụ.

Đáp án: Điều kiện FCA

3. Hàng hóa là 10.000 MTS thép xây dựng. Người bán đề nghị sau khi làm thủ tục xuất khẩu, giao xếp xong hàng lên tàu là hết nghĩa vụ.

Đáp án: Điều kiện FOB

4. Người mua hoàn toàn thống nhất điều kiện (3) nhưng đề nghị người bán thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải và mua bảo hiểm cho hàng hóa.

Đáp án: Điều kiện CIF

5. Hàng hóa là 05 thùng cá hồi, chuyên chở bằng đường hàng không. Người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu, giao hàng cho người vận tải là hết nghĩa vụ.

Đáp án: Điều kiện FCA

Câu 6: Incoterms 2010 có bao nhiêu điều khoản:

a. 9 điều

b. 11 điều

c. 13 điều

Đáp án: B

Câu 7: Tại sao Incoterms lại là cơ sở quan trọng để xác định giá cả hàng hóa ngoại thương:

a. Vì Incoterms đưa ra mức giá của hàng hóa

b. Vì Incoterms ràng buộc trách nhiệm của các bên về giá hàng hóa

c. Vì Incoterms quy định trách nhiệm của các bên về giao nhận, vận tải, bảo hiểm,thủ tục hải quan và thuế

Đáp án: C

Câu 8: Với điều kiện FOB – giao hàng lên tàu

a. Người bán hết trách nhiệm khi giao hàng cho người vận tải

b. Người bán hết trách nhiệm khi hàng đã được giao lên tàu

c. Người bán hết trách nhiệm khi hàng đã được dỡ tại cảng đến

Đáp án: B

Câu 9: Điều kiện FOB áp dụng cho loại hình vận tải:

a. Vận tải đường bộ

b. Vận tải đường thủy

c. Vận tải đường hàng không

Đáp án: B

Câu 10: Với điều kiện FAS – giao hàng dọc mạn tàu:

a. Người bán hết trách nhiệm khi giao hàng cho người vận tải

b. Người bán hết trách nhiệm khi hàng đã được giao dọc mạn tàu tại cảng đia.

c. Người bán hết trách nhiệm khi hàng đã được giao tại cảng xếp hàng

Đáp án: B

Câu 11: Điều kiện CFR – Tiền hàng và cước phí

a. Người bán chịu rủi ro cho đến khi hàng hóa đã về đến cảng dỡ hàng

b. Người bán chịu rủi ro cho đến khi hàng hóa đã được xếp lên tàu tại cảng đi

c. Người bán chịu rủi ro cho đến khi hàng hóa đã được giao cho người vận tải

Đáp án: B

Câu 12: Nhà xuất khẩu ở TP.HCM, người mua hàng ở Hồng Kông, nơi đưa hàng đến là TP Rotterdam, Hà Lan. Hãy lựa chọn điều kiện thương mại thích hợp cho các trường hợp:

1. Hàng hóa là hồ tiêu 5.000 tấn, người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải hàng hóa đến cảng đích. Địa điểm chuyển rủi ro về hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua sau khi hàng giao và xếp xong lên tàu ở nước xuất khẩu.

Đáp án: Điều kiện CFR

2. Hai bên mua bán hoàn toàn chấp thuận các điều kiện đã nêu ở mục (1), những thay đổi địa điểm chuyển rủi ro: sau khi người bán giao hàng an toàn trên phương tiện vận tải ở nước nhập khẩu.

Đáp án: Điều kiện DAT

3. Hàng hóa là cá basa đông lạnh – 20 MT. Người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu giao hàng cho người vận tải là hết nghĩa vụ. Người mua thực hiện các công việc khác để đưa hàng đến nước nhập khẩu tại Rotterdam, Hà Lan.

Đáp án: Điều kiện FCA

4. Hai bên mua bán chấp thuận hoàn toàn các điều kiện nêu ở mục (3) nhưng đề nghị người bán thực hiện các công việc có liên quan đến vận tải và mua bảo hiểm cho hàng hóa.Rủi ro về hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua sau khi người bán giao hàng cho người vận tải tại nước xuất khẩu

Đáp án: Điều kiện CIP

Câu 13: Với điều kiện EXW – Giao hàng tại xưởng:

a. Người bán giao hàng tại cơ sở của người bán

b. Người bán giao hàng lên phương tiện vận tải

c. Người bán giao hàng lên tàu

Đáp án: A

Với những thông tin trên, incoterms2020.vn hy vọng qua bài viết: “Tổng Hợp Bài Tập Incoterms 2010 Và Incoterms 2020 Có Đáp Án” sẽ cung cấp được tới bạn đọc những thông tin quan trọng, bổ ích và thực tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Xem thêm: 

Từ khóa: bài tập incoterms 2010, bài tập tính giá incoterms 2020, trắc nghiệm incoterms 2010 có đáp án, bài tập incoterms 2010 có đáp án, câu hỏi về incoterms 2010 có đáp an, câu hỏi về incoterms 2020 có đáp an, bài tập incoterms 2010 có lời giải

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *